อุปกรณ์/เครื่องมือ REFCO > เครื่องมือดิจิตอลใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชั่น REFMESH