อะไหล่/อุปกรณ์เครื่องเย็น > ALCO > ท่อพักน้ำยาทางกลับ