บอลวาล์ว ALCO

วาล์วเปิด - ปิด สารทำความเย็น
วาล์วเปิด - ปิด สารทำความเย็นแบบบอลล์ ไม่มีความดันลดผ่านวาล์ว เปิด - ปิดง่าย

ติดต่อสอบถาม

Model Size
ABVS 3 3/8"
ABVS 4 1/2"
ABVS 5 5/8"
ABVS 7 7/8"
ABVS 9 1-1/8"
ABVS 11 1-3/8"
ABVS 13 1-5/8"

สินค้าใกล้เคียง